Loopera tee heakorra eeskiri

Vasta
Andrus Luht
MTÜ juhatus
Postitusi: 530
Liitunud: T Mär 25, 2008 4:08 pm
Loopera tee: 3

Loopera tee heakorra eeskiri

Postitus Postitas Andrus Luht »

ÜLDSÄTTED

§ 1. Heakorra eeskirja eesmärk
(1) Loopera maaüksuse heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi õigusaktidega tagada maaüksuse puhtus ja heakord.
(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Loopera maaüksuse territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.
(3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Loopera maaüksuse koerte ja kasside ning teiste kodu- ja lemmikloomade pidamise eeskirjaga, Loopera maaüksuse haljastute hoolduse nõuete ning teiste õigusaktidega.

§ 2. Mõisted
(1) Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.
(2) Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.
(3) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa.
(4) Puhastusala on kinnistu või ehitisega külgnev ala kuni sõidutee telgjooneni..
(5) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine.
(6) Eriolukord on ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine.

AVALIKU KOHA HEAKORD

§ 3. Avaliku koha heakorra nõuded
(1) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada MTÜ juhatuse loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.
(2) Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist tänavale. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms.

KINNISTU HEAKORD

§ 4. Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel
Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
2) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid st fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
3) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
4) puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala või kinnistu piiresse;
5) tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
6) tagama vastavalt hoonete numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
7) kasutusel mitteoleva kinnistu omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile.
8) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

OMANIKU KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL

§ 5. Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel
Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kattes selleks objekti tööpinna kattega alates tellingute paigaldamisest ning rajades veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna. Kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse nende pesemise teel;
3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras MTÜ juhatuse loa alusel;
4) alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute paigaldamisest rajama ning hoidma korras ehitusplatsi välispiiri märgistamiseks ja piiristamiseks mõeldud piirdeaia, milline paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;
5) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed;
6) liiklusvahendite täismassi piirang Loopera maaüksuse territooriumi teedel on 4,5 tonni. Suurema täismassiga liiklusvahendite liiklemine Loopera maaüksuse territooriumil peab olema kooskõlastatud MTÜ Loopera Haldus juhatusega. Kaalupiirangu omavolilisel ületamisel rakendatakse leppetrahvi 5000.- (viistuhat) eurot.
7) liiklusvahendite maksimaalne lubatud sõidukiirus küla siseteedel on 20 km/h vastavalt õueala piirangutele Liiklusseaduse järgi.

HEAKORRA NÕUDED MAAÜKSUSEL ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE

§ 6. Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud
Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms, määrida ja kritseldada või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kommunikatsiooni ehitisele, vms või kahjustada neid muul viisil;
2) kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahutit, lillevaasi, pinki, valgustit vms);
3) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma MTÜ juhatuse kooskõlastuseta;
5) parkida mootorsõidukit ja / või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
6) parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärses õue osas.
7) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid Loopera maaüksuse veekanali ja/või pumbajaama kaitsevööndis ja/või selleks mitteettenähtud kohas või reostada neid muul moel;
8) põletada jäätmeid (prügi) ja kulu; lõkke tegemine avalikus kohas on lubatud ainult MTÜ juhatuse eelneval kirjalikul kooskõlastusel, välja arvatud selleks MTÜ poolt avalikus kohas välja ehitatud ja märgistatud lõkkeplatsil;
9) lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sademetevee kraavi kinniajamine, paigutamine/sulgemine torusse ilma MTÜ juhatuse kooskõlastuseta on keelatud;
10) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni- või sõiduteel. Libeduse tõrjeks kasutatava puistematerjali tera läbimõõt peab olema 2 - 6 mm;
11) paigutada ja/või kuhjata lund sõiduteele;
12) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
13) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 72 tunni jooksul;
14) koguda ja kuhjata ehitusmaterjali üldkasutatavasse kohta MTÜ juhatuse nõusolekuta;
15) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
16) illegaalse grafiti tegemine;

VASTUTUS

§ 7. Heakorra eeskirja rikkumine
Heakorra eeskirja rikkumise eest võidakse karistada suulise või kirjaliku hoiatusega, MTÜ liikmestaatuse ajutise peatamisega või korduva ja/või pahatahtliku rikkumise korral MTÜ liikmestaatusest vabastamisega. MTÜ juhatus teavitab õiguskaitseorganeid maaüksusel toime pandud väär- ja süütegudest seaduses ettenähtud korras.

§ 8. Järelevalve
Järelvalvet eeskirja täitmise üle võivad teostada kõik MTÜ liikmed.
Vasta